Oorspronkelijke, actuele en administratieve ISIL-code?

 

Terminologie

Oorspronkelijke ISIL-code

De code die op moment van toekennen aan de vestiging werd gegeven.

Actuele ISIL-code

Geeft aan welke code op dit moment de geldende code is. Dit kán de oorspronkelijke ISIL-code zijn.

Administratieve ISIL-code

Oude term voor een ISIL-code anders dan de oorspronkelijke ISIL-code.

 

Oorspronkelijke, actuele en administratieve ISIL-code?

Voor systemen die gebruik maken van de ISIL-code is het van belang dat deze altijd gehandhaafd blijft. Een eenmaal toegekende ISIL-code is uniek en niet wijzigbaar. Ook wanneer door bijvoorbeeld een fusie de rol van de bibliotheek veranderd van rechtspersoon naar “slechts” een vestiging, veranderd de ISIL-code niet. Deze ISIL-code noemen we de Oorspronkelijke ISIL-code.

Door een fusie kan de rechtspositie van een bibliotheeklocatie veranderen. Bij een fusie krijgt een bibliotheeklocatie een nieuwe ISIL-code toegewezen. Deze ISIL-code wordt ingevoerd naast de oorspronkelijke (en dus vaststaande) ISIL-code. Hiermee wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de huidige positie is van de bibliotheeklocatie. De nieuwe code volgt de ISIL-coderingssystematiek en krijgt dus een volgnummer op de nieuwe bovenliggende organisatie. Aan deze ISIL-code wordt het trefwoord Actuele ISIL-code toegekend. Ongeacht hoe vaak een bibliotheek fuseert en dus een nieuwe ISIL-code toegewezen krijgt, de ISIL-code die op dát moment geldt, wordt aangegeven met de term: Actuele ISIL-code.

Hierdoor wordt de historie van alle codes vastgehouden die ooit aan de bibliotheekvestiging zijn toegewezen.

Systemen die gekoppeld zijn op G!DS en de ISIL-codes gebruiken, kunnen nu de nieuwe basisbibliotheekstructuur herkennen aan de Oorspronkelijke ISIL-code en Actuele ISIL-code.

 

Maar hoe zit het dan met de Administratieve ISIL-code?

In 2012 is besloten om ISIL-codes vast te leggen in G!DS. Omdat het bibliotheeklandschap veranderlijk is en fusies niet ondenkbaar zijn, is er een tweede ISIL-codeveld geïntroduceerd, namelijk de Administratieve ISIL-code. De term sloeg op het feit dat deze ISIL-code alleen voor systeem-technische redenen word gebruikt. Met deze twee velden is er destijds geen rekening mee gehouden dat biblotheekvestigingen meerdere keren kunnen fuseren. Als dat gebeurde, werd de Administratieve ISIL-code overschreven.

Omdat het toch belangrijk is deze historie vast te houden, is in 2018 een nieuw tabel-veld geïntroduceerd in G!DS. Hierin kunnen álle ISIL-codes opgenomen die een vestiging ooit heeft gehad. Omdat in deze tabel de term administratieve ISIL-code voor de gebruiker nietszeggend was, is de term aangepast naar Actuele ISIL-code. Voor systemen die gegevens uit G!DS halen is de veldnaam niet veranderd.

Wanneer wordt de nieuwe ISIL-code ingevoerd?