Algemene voorwaarden G!DS

1          Definities

In deze Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op G!DS worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden
deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op, en deel uitmaken van de Overeenkomst.

Bijlage
het aanhangsel bij de Overeenkomst dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.

BNL
Voorheen Stichting Bibliotheek.nl die met ingang van 1 januari 2015 is geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek en tot die datum van de VOB een gebruikslicentie had  verkregen en uit dien hoofde ten behoeve van de openbare bibliotheken was belast met het beheer, de exploitatie en de doorontwikkeling van G!DS.

Content
de gedigitaliseerde gegevens die zijn opgenomen in de G!DS-database en bestaan uit organisatiegerelateerde gegevens zoals adressen, producten, diensten, activiteiten, agenda, nieuws en uit internetlinks; met inbegrip van nieuwe toevoegingen en actualiseringen.

Derde
niet zijnde de VOB, KB (of voorheen BNL) of een Partij bij de Overeenkomst.

G!DS
de database met organisatiegerelateerde gegevens op het sociale en culturele domein in brede zin met inbegrip van InternetG!DS, met internetlinks met achtergrondinformatie.

Gebruiksrecht
het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om G!DS en de Content voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken onder de in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden omschreven voorwaarden en bevoegdheden.

Licentienemer
de Partij aan wie bij de Overeenkomst een Gebruiksrecht wordt verleend.

KB
Koninklijke Bibliotheek die met ingang van 1 januari 2015 van de VOB een gebruikslicentie heeft verkregen en uit dien hoofde ten behoeve van de openbare bibliotheken is belast met het beheer, de exploitatie en de doorontwikkeling van G!DS.

Overeenkomst
de overeenkomst die betrekking heeft op G!DS met alle daarbij behorende Bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden, die daarvan een onverbrekelijk onderdeel vormen.

Portaal
een webtoepassing die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geeft tot een deel van de Content uit de G!DS-database voor een nader omschreven doel (ook: loket of informatiepunt). 

Partij
iedere organisatie die partij is bij een Overeenkomst en die door ondertekening van de Overeenkomst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden heeft erkend.

VOB
de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Wederpartij
de wederpartij van een aangesloten openbare bibliotheekorganisatie of een provinciale serviceorganisatie bij de Overeenkomst.

 

2           Toepasselijkheid

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2        De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Derden of de Wederpartij wordt uitdrukkelijk verworpen.

2.3        Indien onderdelen van de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden is de hiërarchie als volgt, tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de Overeenkomst, ten tweede de Bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden.

2.4        Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3           Kwaliteit

3.1        G!DS is een database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare Content. Voor invoer, beheer en ontsluiting van de Content wordt door Partijen uitsluitend gewerkt volgens de standaarden en richtlijnen voor G!DS zoals gepubliceerd op gidsvoornederland.nl/werken-met-gids of een andere door KB aangewezen URL.

3.2        Toegang tot G!DS met het oog op invoer, beheer en ontsluiting van Content is alleen mogelijk voor medewerkers van Partijen, die op basis van gevolgde opleidingen daartoe zijn gecertificeerd.

 

4           Redactie

4.1        Om in G!DS te kunnen worden opgenomen voldoet een organisatie aan de volgende kenmerken:

 • de organisatie beschikt over een postadres;
 • de organisatie beschikt over en plaatst contactgegevens;
 • de organisatie is werkzaam binnen het brede sociale en culturele domein van G!DS.

4.2        In G!DS worden geen teksten geplaatst met:

 • commerciële boodschappen;
 • racistische of gewelddadige boodschappen of links naar websites met racistische of gewelddadige inhoud;
 • pornografische boodschappen of links naar websites met pornografische inhoud.

De redactie (bestaande uit KB, de provinciale ondersteuningsinstellingenen de aangesloten openbare bibliotheekorganisaties) behouden zich dan ook het recht voor om nog in te voeren of ingevoerde Content te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze in strijd is met de wet, de openbare orde of goede zeden, de Algemene Voorwaarden G!DS of de in artikel 3.1 bedoelde standaarden en richtlijnen.

 

5           Vertrouwelijke gegevens

             Ieder der Partijen bij een Overeenkomst staat er voor in dat alle van de andere Partij ontvangen informatie en documentatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. In ieder geval zal als vertrouwelijk worden beschouwd alle informatie die als zodanig door een der Partijen is aangeduid, waaronder ook begrepen kunnen zijn onderdelen van de Content die door een Partij in de G!DS-database zijn ingebracht.

 

6           Intellectuele eigendomsrechten

6.1        Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op G!DS berusten bij KB of haar licentiegevers.

6.2        Tenzij anders is overeengekomen draagt de Wederpartij bij een Overeenkomst door ondertekening van de Overeenkomst alle auteursrechten en databankrechten op de Content die door of ten behoeve van die Partij wordt ingebracht in de G!DS-database in hun volledige wettelijke omvang over aan KB. KB aanvaardt deze overdracht. Voor zover voor de overdracht van deze rechten een nadere rechtshandeling is vereist verplicht de Wederpartij zich op eerste verzoek hieraan medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

6.3        De Wederpartij staat ervoor in dat de in artikel 6.2 bedoelde Content geen inbreuk maakt op de rechten van Derden. Hij vrijwaart de VOB, KB, de aangesloten openbare bibliotheekorganisaties en provinciale ondersteuningsinstellingen van alle schade en kosten die een gevolg zijn van claims van Derden die stellen dat door het (her)gebruik van deze Content inbreuk wordt gemaakt op enig aan die Derde toekomend recht.

6.4        Tenzij anders is overeengekomen zijn KB, de aangesloten openbare bibliotheekorganisaties en de provinciale ondersteuningsinstellingen gerechtigd om de in artikel 6.2 bedoelde Content te wijzigen in de zin van bewerken, aanvullen en/of updaten, een en ander overeenkomstig de hiervoor vastgelegde bevoegdheden, standaarden en richtlijnen.

6.5        Indien tussen Partijen een verschil van mening ontstaat over de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten op de Content wordt er van uitgegaan dat de eigendom berust bij KB of haar licentiegevers, tenzij de Wederpartij kan aantonen dat de eigendom bij hem berust.

 

7           Licentieverlening

7.1        De aangesloten bibliotheekorganisaties respectievelijk de provinciale ondersteuningsinstellingen verlenen door ondertekening van een Overeenkomst de Licentienemer een Gebruiksrecht. In de Overeenkomst met de Licentienemer worden ten minste de volgende zaken aangegeven:

 • doel, doelgroep en overige relevante gegevens van het Portaal waarin de Content mag wordt gebruikt;
 • specifieke onderdelen of domeinen waartoe het Gebruiksrecht is beperkt alsmede overige aanvullende voorwaarden.

7.2        Het Gebruiksrecht is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende algemeen geldende voorwaarden:

 • de Licentienemer dient alle naamsvermeldingen en auteursrechtvermeldingen met betrekking tot de Content te laten staan;
 • het Gebruiksrecht is beperkt tot het in de Overeenkomst met de Licentienemer omschreven doel. Het is de Licentienemer in het bijzonder niet toegestaan de Content of enig onderdeel van G!DS te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • de Licentienemer is verplicht in de disclaimer of het colofon van elke website of andere toepassing of publicatie te melden dat de Content (deels) afkomstig is uit G!DS met vermelding van de aanduiding ‘Auteursrecht en Databankenrecht 2013 Vereniging van Openbare Bibliotheken’ (of enig daaropvolgend kalenderjaar, respectievelijk soortgelijke aanduiding) en het logo van G!DS;
 • de Licentienemer heeft voor elke andere of nieuwe wijze van gebruik voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van KB, de aangesloten bibliotheekorganisatie of de provinciale serviceorganisatie; deze goedkeuring kan op redelijke gronden worden geweigerd.

 

8           Garantie en beperking aansprakelijkheid

8.1        Elke Partij die gebruik maakt van de G!DS-database staat in voor het juiste gebruik door diens werknemers of Derden die in opdracht informatie uit de G!DS-database ontlenen, presenteren of anderszins verwerken.

8.2        Elke Partij die gebruik maakt van de G!DS-database is gehouden zich in te spannen de Content zodanig technisch te beveiligen dat redelijkerwijs voorkomen wordt dat niet-geautoriseerde Derden de Content door middel van gespecialiseerde zoekmachines, webcrawlers e.d. geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden kunnen opvragen en hergebruiken waardoor VOB, KB, de aangesloten bibliotheekorganisaties, provinciale ondersteuningsinstellingen en/ of Derden schade lijden.

8.3        Informatie uit de G!DS-database wordt geleverd op ‘as is’ basis zonder enige garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of enige andere tekortkoming. VOB, KB, de aangesloten bibliotheekorganisaties en de provinciale ondersteuningsinstellingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden of fouten in de gegevens/informatie uit de G!DS-database.

8.4        De totale aansprakelijkheid van VOB, KB, een aangesloten bibliotheekorganisatie of een provinciale serviceorganisatie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de hoogte van het door de Wederpartij te betalen jaarlijkse licentietarief.

8.5        De aansprakelijkheid van VOB, KB, een aangesloten bibliotheekorganisatie of een provinciale serviceorganisatie voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.          

8.6        De in artikel 8 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van VOB, KB, een aangesloten bibliotheekorganisatie of een provinciale serviceorganisatie.

 

9           Privacy

9.1       Zowel de KB als de lokale bibliotheken zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

9.2       In de G!DS-database worden persoonsgegevens verwerkt van contactpersonen van lokale bibliotheken (inloggegevens) en van contactpersonen van organisaties en instellingen in met name het culturele en sociale domein, met als doel toegang verlenen tot het gebruik van G!DS en het invoeren en wijzigen van gegevens in G!DS. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden die niet te verenigen zijn met het hierboven bepaalde. De verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar derde partijen of naar het buitenland.

9.3       De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de in 9.2 genoemde doeleinden. Inactieve accounts worden in ieder geval niet langer dan 24 maanden bewaard.

9.4       De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is 'noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang'. 

9.5       De betrokkene heeft verschillende privacyrechten onder de AVG, waaronder het recht op inzage, wijziging, beperking, overdraagbaarheid (dataportabiliteit) en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten en de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming, kunt u de algemene privacyverklaring van de KB hier raadplegen. De KB en de lokale bibliotheken zullen elkaar waar nodig assisteren bij de afhandeling van privacyvraagstukken.

 

10         Ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst

10.1       Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk kosteloos op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • het faillissement van een van Partijen wordt aangevraagd;
 • een Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • aan een Partij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
 • de onderneming van een Partij wordt beëindigd.

10.2       Een Partij kan deze Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden als de wederpartij in gebreke blijft en de ernst van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. De Partij stelt de wederpartij van zijn voornemen daartoe schriftelijke in kennis en geeft hem de gelegenheid deze tekortkoming binnen redelijke termijn op te heffen.

10.3       In geval van opzegging of ontbinding van de Overeenkomst dient de Wederpartij het gebruik van de Content te staken en van haar Portaal te verwijderen, alsmede op eerste verzoek alle aan de Wederpartij geleverde Content, alle kopieën van die Content aan de aangesloten openbare bibliotheekorganisatie of provinciale serviceorganisatie terug te leveren.

10.4       Na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst blijven de artikelen 5 (Vertrouwelijke gegevens), 6 (Intellectuele eigendomsrechten), 8 (Garantie en beperking aansprakelijkheid), 9 (Privacy) en 11 (Geschillen) van toepassing.

 

11         Geschillen

11.1       Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2       Partijen verbinden zich om bij gebleken verschil van mening eerst deugdelijk te overleggen teneinde minnelijk tot een oplossing te komen, alvorens een gerechtelijke procedure te starten. Geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

www.kb.nl

www.gidsvoornederland.nl

gids@kb.nl

(versie oktober 2016)

Handleiding G!DS-redacteuren: Vooraf
Vooraf  |  Vooraf - aandachtspunten  |  Vooraf - taalregels  |  Vooraf - algemene voorwaarden